<<...กลับหน้าแรก        
     

นายสิริวัฒน์ มาศศรี
ครู (ครูชำนาญการ)

 

 

         
                  เศรษฐกิจพอเพียง
  <<...แผนการจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

<<..รวมสื่อการเรียนรู้
   
     

นายอุทัย เกลือสีโท
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

   

นางลักขณา บุตรยุทธ
ครู(ครูชำนาญการ)

     


นางจุฑาวดี หลั่นแอ
ครู

       
   

       
 

นางสาวกนกวรรณ   ศรีนรจันทร์ 
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอัจฉรา ป้องศรี
ครูผู้ช่วย