<<..กลับหน้าแรก   <<...แผนการจัดการเรียนรู้            เศรษฐกิจพอเพียง
 

นางกนกพร นันทเมธินทร์
ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายจักรพันธ ์ คาดสนิท

ครู

นางสาววยุรี มะลาศรี
ครูนายสุริยนต์ ลบบำรุง
ครู

นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม
ครูผู้ช่วยนางสาวยุวลี โพยนอก
ครู

นางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวจริยา เจริญบุญ
ครูผู้ช่วย