นางกนกพร นันทเมธินทร์
ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางมัณฑนา เพียพิมเพิ่ม
ครู ชำนาญการ
นายสุริยนต์ ลบบำรุง
ครู ชำนาญการนางสาวยุวลี โพยนอก
ครู ชำนาญการ

นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม
ครู
นางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
ครู