<<..กลับหน้าแรก <<..แผนการจัดการเรียนรู้
  เศรษฐกิจพอเพียง
 
           
นางจิตรา วิเศษชาติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
         
                             
       
     

 
       
     
นายพระเวช คงสุริยะ
ครู
 
นางชวลิตร์ สุวรรณ์
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
นายเอกวิทย์ ป้องญาติ
ครู
     
 


นายวีรพล คีรี

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ครู

 

 

 

 

 


นายกรกฤต ธิราชรัมย์ 

ครูผู้ช่วย