<<..กลับหน้าแรก
<<...แผนการจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
 
       
นางประยูร คชสาร
ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
         
 

นางสาววรรณภา นาคอ้าย
ครูผู้ช่วย


 

นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อหนุน
ครู

นางคนึงนิจ สุขเกษม
ครู (ครูชำนาญการ)

   
 

นางนัทธมน ญานกาย
ครูผู้ช่วย
นางนัทธมน ญานกาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลวรรณ ผลธุระ
ครูผู้ช่วย