นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางสาวทัศนีกร อุดมรักษ์
งานวัดผลประเมิลผลนางชวลิตร์ สุวรรณ์
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวต้องตา เมฆฉาย
งานธุรการฝ่าย

นายสมรภูมิ สุขสำราญ
งานทะเบียน และประมวลผล(ม.ต้น)

นางสาวจิรสุดา วงศ์ดี
งานแนะแนว

นายศราวุธ  กันหา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายวรเชษฐ์ จิตรพิไล
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ


นางสาววัฒนา สระสิริ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษา,
งานทะเบียน และประมวลผล(ม.บลาย)

นางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นายพระเวช คงสุริยะ
งานสารสนเทศโรงเรียน


 

นายทศพล ศิลาเกษ
งานส่งเสริมความเป็นเลิศนางสาวณัฐชานันท์ เจริญสิงพงษ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววรรศิกา สิงห์บ้านหาด
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด