นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางมยุรี เฮมโนนทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการนายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์
งานวัดผลประเมิลผลนางชวลิตร์ สุวรรณ์
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวต้องตา เมฆฉาย
งานธุรการฝ่าย

นายวรเชษฐ์ จิตรพิไล
งานสือและนวัตกรรม

นายสุริยนต์ ลบบำรุง
งานแนะแนวนายศราวุธ  กันหา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมรภูมิ สุขสำราญ
งานทะเบียน และประมวลผล(ม.ต้น)


นางสาววัฒนา สระสิริ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษา,
งานทะเบียน และประมวลผล(ม.บลาย)


นางสาวรวินันท์  อิ่มอ้วน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววรรณภา นาคอ้าย
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

นายจักรพันธ์ คาดสนิท
งานวัดผลประเมิลผล


นางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาวกนกวรรณ ศรีนรจันทร์
งานส่งเสริมความเป็นเลิศ

 นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง
งานพัฒนาผู้เรียน