นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
     

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

     
                 
   

นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์,ชมรมผู้ปกครองและครู,ชมรมศิษย์เก่า,
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง,กิจกรรมชุมนุม,วันสำคัญ,โรงเรียนกับชุมชน


นายสุริยนต์ ลบบำรุง
งานเลขานุการ