นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 
นางธิดา กาลภูธร

งานแผนงาน

นางมยุรี เฮมโนนทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนายฤทธิชัย  วิเศษชาติ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

 

 

 
นางสาวพรทิพย์ เศษวิกา
ผู้ช่วยงานแผนงาน


 นางจิตรา  วิเศษชาติ
งานข้อมูลและสารสนเทศ