นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


 

นางกนกพร  นันทเมธินทร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน


 

นายณัฐวุฒิ  สะกิจ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน

 นางจิตรา  วิเศษชาติ
งานติดตามประเมินผลและรายงาน

นายฤทธิชัย  วิเศษชาติ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลและรายงาน

 


นายพระเวช คงสุริยะ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนางสาวกมลวรรณ ผลธุระ
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวยุวลี
โพยนอก
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

                                                                                        
                                                                            นางสาวนิ่มนวล ลาภทวี                                  นายกำฟ้า ขวัญสำราญ
                                                                         ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี                      ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ