นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


 

นางกนกพร  นันทเมธินทร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน 

นายณัฐวุฒิ  สะกิจ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางลักขณา  บุตรยุทธ
งานกองทุนสวัสดิการ

นายฤทธิชัย  วิเศษชาติ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลและรายงาน

 

นายอุทัย เกลือสีโท
งานพัสดุและทรัพย์สิน นางจิตรา  วิเศษชาติ
งานติดตามประเมินผลและรายงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นางสาวยุวลี
โพยนอก
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

 
นางสาวนิ่มนวล ลาภทวี
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

ธุรการฝ่าย


 นางสาวกมลวรรณ ผลธุระ
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ