หน้าแรก   งานระบบช่วยเหลือนักเรียน  งานพัฒนาคุณธรม และ จริยธรรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  งานป้องกันโรคเอดส  งานป้องกันอุบัติเหต  นักเรียนและจราจรและยานพาหนะ  งานธุรการฝ่ายและสารสนเทศ

 นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสมชาย ลาภประโยขน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


สิบเอกสมชาย  สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


นางคนึงนิจ  สุขเกษม
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร
งานเวรประจำวัน
งานธุรการฝ่าย

นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวปาณิศา ไชยคง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย


นางลัดดา คำจัตุรัส
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

งานคณะกรรมกาาเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม
งานพัฒนาวินัย
งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนายอธิคม จำปามูล
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด