หน้าแรก   งานระบบช่วยเหลือนักเรียน  งานพัฒนาคุณธรม และ จริยธรรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  งานป้องกันโรคเอดส  งานป้องกันอุบัติเหต  นักเรียนและจราจรและยานพาหนะ  งานธุรการฝ่ายและสารสนเทศ

 

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายสมชาย ลาภประโยขน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิริวัตน์  มาศศรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


นางคนึงนิจ  สุขเกษม
งานธุรการฝ่าย

 

นางสุนทรา  สีดามุย
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

สิบเอกสมชาย  สุขเกษม
งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
,งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
,งานป้องกันโรคเอดส์

นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวทิพย์พิมาน ทองชมภู
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวนุจนาจ ขุนาพรม
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
,งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร

นางสาวจริยา เจริญบุญ
งานป้องกันแก้ไขยาเสพติด

 

นายชวลิต ผุยม่อง
งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนางสาวมนต์ญฎา บุญทันเสน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน