นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 


นายสิริวัฒน์ มาศศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

   

 นายกรกฤต ธิราชรัมย์ 

งานบริการสาธารณูปโภค

นายทวีศักดิ์ สีดามุย
งานอาคาร สถานที่

นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อหนุน
งานโภชนาการ งานปฏิคม, งานธุรการฝ่าย


นายคมสันต์ บุญพบ
งานโสตทัศศึกษา

 


นางสาวอิสราพร งามผ่อง
งานปฏิคมและบริการ