นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประยูร คชสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นายเทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิ
งานบริการสาธารณูปโภ
นายทวีศักดิ์ สีดามุย
งานอาคาร สถานที่

 

นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อหนุน
งานโภชนาการ
งานปฏิคม,
งานธุรการฝ่าย

นายธีรศักดิ์ อาจผักปัง
งานส่งเสริมความสะอา

นายพระเวช คงสุริยะ
งานโสตทัศนศึกษ

นางสาววยุรีมะลาศรี
งานอนามัยโรงเรียน

นายกรกฤต ธิราชรัมย์ 
งานอาคาร สถานที่

 


ก้อนางนัทธมน ญาณกาย
งานส่งเสริมความสะอาด,งานปฏิคม

 

นายศักดิ์ชัย พงษ์ปันแก้ว
นักการภารโรงนายเดวิด คลังภูเขียว
คนสวน


นายแสงดาว เลขาโชค
ยาม

นางดวงจันทร์ สิงหะ
แม่บ้านนายสมชาย เสมอโภค
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ สิงหะ
คนสวน