นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นายสุริยนต์ ลบบำรุง
งานอาคาร สถานที่
นายทวีศักดิ์ สีดามุย
งานอาคาร สถานที่

นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อหนุน
งานโภชนาการ งานปฏิคม, งานธุรการฝ่าย

นายธีรศักดิ์ อาจผักปัง
งานส่งเสริมความสะอาด


นายวรเชษฐ์ จิตรพิไล
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวฐานิตา เบ็ญจะปัก
งานอนามัยโรงเรียน

นายกรกฤต ธิราชรัมย์ 
งานบริการสาธารณูปโภค

นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุุน
งานส่งเสริมความสะอาด


นางสาวอัจฉรา ป้องศรี
งานประชาสัมพันธ์นางลัดดา คำจัตุรัส
งานอาคารสถานที่และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนางสาวอุไร แก่นสัย
งานชุมชนสัมพันธ์


นางสาวอิสราพร งามผ่อง
งานอนามัยโรงเรียน
นางสาวฐิตินันท์ ลบบำรุง
งานอนามัยโรงเรียน

นางดวงจันทร์ สิงหะ
แม่บ้าน


นายอาทิตย์ สิงหะ
คนสวน


นายวิโรจน์ พูนจันทร์
นักการภารโรง
นายณัฐกร ลาภประเสริฐ
คนสวน


นายศุภชัย ลือกำลัง
คนสวน


นายสำราญ คลังภูเขียว
พนักงานขับรถยนต์