นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยขน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมยุรี เฮมโนนทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายฤทธิชัย วิเศษชาติหัว
หน้างานแผนงานนางสาวฐานิตา เบ็ญจะปัก
งานสารบรรณ

นางสาวยุวลี โพยนอก
งานพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ เศษวิกา
งานผู้ช่วยงานแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสุนทรา สีดามุย
หัวหน้างานบุคลากร
นายณัฐวุฒิ สะกิจ
หัวหน้างานพัสดุ

นางจิตรา วิเศษชาติ
งานสารสนเทศ

นายภีชภัช อ่วมเกิด
งานโสตน์ทัศนศึกษานางสาวเบ็ญจมาศ อามาตรมนตรี
งานสารบรรณนางสาวนิ่มนวล ลาภทวี
 ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
งานเลขานุการ
นายสุริยนต์ ลบบำรุง
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางจุฑาวดี  หลั่นแอ
งานสารบรรณ

นางมัณฑนา เพียเพิมเพิ่ม
งานสารบรรณ

นางธิดา กาลภูธร
งานแผนงาน