นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยขน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางประยูร คชสาร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 

 นางประยูร คชสาร
ฝ่ายบุคลากร

นางลักขณา  บุตรยุทธ
งานบุคลากร

นางจุฑาวดี  หลั่นแอ
งานสารบรรณ 

 
นางสาวณัฐชานันท์ เจริญสินพงษ์
ผู้ช่วย
งานบุคลากรนางสาวปาณิศา ไชยคง
ผู้ช่วยงานสารบรรณ