นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมชาย ลาภประโยขน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสมควร  สุขสำราญ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 

นางจุฑาวดี  หลั่นแอ
ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวนิตยา ภูธร
ผู้ช่วยงานบุคลากร
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
วางแผนอัตรากำลัง
พัฒนางานบุคลากร
สร้างขวัญกำลังใจนางสาวปาณิศา ไชยคง
ผู้ช่วยงานสารบรรณ

นางสาวอัจฉรา ป้องศรี
ผู้ช่วยงานบุคลากร
งานรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ คำสั่ง ประกาศ
สร้างขวัญและกำลังใจ