<<
ปีการศึกษา 2551
ตารางแสดงห้องเรียน นักเรียน
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


<<
ปีการศึกษา 2552

<< ปีการศึกษา 2553

<< ปีการศึกษา 2554

<< ปีการศึกษา 2555

<< ปีการศึกษา 2556

<< ปีการศึกษา 2557

<< ปีการศึกษา 2558

<< ปีการศึกษา 2559

<< ปีการศึกษา 2560

<< ปีการศึกษา 2561

 
 
ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
รวมช่วงชั้น
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
6
130
120
250
723
มัธยมศึกษาปีที่ 2
6
6
138
106
244
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
6
103
126
229
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
4
79
101
180
437
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
4
65
57
122
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
4
70
65
135
รวม
37
30
585
575
1,160

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551