ลำดับที่
ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายแพทย์สุภาพ  สำราญวงษ์ ประธาน นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร
2
ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ รองประธาน ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ศิลปะชนบทบ้านเป้า
3
พ.ต.ต.วรานนท์ จุลละนันท์ กรรมการ รับราชการตำรวจ
4
นายวิชัย เรือนมงคล กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นายอภิสิทธิ์ ลาภทวี กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
6
พ.ต.ต.สมชาย ฦาแรง กรรมการ รับราชการตำรวจ
7
นายอนุศักดิ์ ฦาแรง กรรมการ วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8
ส.อ.เฉลิมชัย สูงภิไลย์ กรรมการ รับราชการทหาร
9
ส.ต.อ.กฤษดา สวัสดิรักษ์ กรรมการ รับราชการตำรวจ
10
นายไพรัตน์ พันธ์ชัยโย กรรมการ นักการเมืองท้องถิ่น(รองนายก อบต.หนองโพนงาม)
11
นายนันทพล เหมะพงษ์นิตินันท์ กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
12
นายดำรงค์ ฤากำลัง กรรมการ ทำงานบริษัท
13
นายบุญตัน โพธิชาลี กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
14
นายปราสาท สุหญ้านาง กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
15
นายสุ่ม สถิตย์เป้า กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
16
นายสุรัตน์ ลาภไพศาล กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
17
ด.ต.อำนาจ ลาภภิญโญ กรรมการ รับราชการตำรวจ
18
นายนวัตถ์ เหล่าลาภ กรรมการ พนักงานขับรถ
19
นายสุพิสิทธิ์ สุหญ้านาง กรรมการ ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
20
นางพรทิพา กาลศรี กรรมการ รับราชการ(พยาบาล)
21
นายเด่นชัย ลือกำลัง กรรมการ ทำงานต่างประเทศ
22
นายสมพงษ์ บุญบำรุง กรรมการ ทำงานบริษัท
23
นายพรหมทัศน์ ฤาชา กรรมการ ทำงานบริษัท
24
นายกรีต้า สุดมั่งมี กรรมการ ทำงานบริษัท
25
นายสุริยะ ท้าวนิล กรรมการ ทำงานบริษัท
26
นายไพวัลย์ ศกภูเขียว กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
27
นายวิทูล คุณสมบัติ กรรมการ ประกอบอาชีพส่วนตัว
28
นายพรสวรรค์ การุณ กรรมการ ทำงานบริษัท
29
นายชัชชัย ลาภเงิน กรรมการ ทำงานบริษัท
30
นายคำสอน ลาภไพศาล กรรมการ พระภิกษุ
31
นายชัยชาญ จันทะวงษ์ กรรมการ ทำงานบริษัท
32
นางสาวเอมอร พรมเฮียง กรรมการ และประชาสัมพันธ์ ประกอบอาชีพส่วนตัว
33
น.ส.ปิยวรรณ ทิพย์เมืองเก่า กรรมการและเลขานุการ รับราชการ(พยาบาล)