คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา


นายอนันต์ คชสาร
ประธานกรรมการ

   

พระอธิการศรีวรรณ กิตติคุโน
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

พระอธิการเชิญ ชินวโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   

นายอำนวย ขืนเขียว
ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

ด.ต.ธนายุทธ สุวรรณ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

จ่าสิบตำรวจกฤษดา สวัสดิรักษ์
ผู้แทนศิษย์เก่า

 

นายไมตรี เหล่าภักดี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             

นายสุพล พลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายชวาลวงศ์ ฦาปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายยุทธชัย พิมพ์สราญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายนิพนธ์ น้อยวิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

             

นายสมชัย ฦาชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางเตือนใจ กองอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สิบเอกสมชาย สุขเกษม
ผู้แทนครู

 

นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
กรรมการและเลขานุการ