คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
นายอนันต์ คชสาร
ประธานกรรมการ


   

พระอธิการวิสิทธิ์ ปริปุณโณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

พระครูเกษตรคุณากร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   

นายสมพงษ์ ศิริชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ด.ต.ธนายุทธ สุวรรณ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

จ่าสิบตำรวจกฤษดา สวัสดิรักษ์
ผู้แทนศิษย์เก่า

 

นายไมตรี เหล่าภักดี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             

นายสุพล พลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางเทียนทอง อ้นไธสงค์
ตัวแทนผู้ปกครอง

 

นายยุทธชัย พิมพ์สราญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางเข็มไทย ปานพรม
ผู้แทนองค์กรชุมชน

             

นายสมชัย ฦาชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางเตือนใจ กองอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสิริวัฒน์ มาศศรี
ผู้แทนครู

 

นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
กรรมการและเลขานุการ