นโยบายโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

    ๑. มุ่งเน้นการให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการอย่างเต็มศักยภาพ
    ๒. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย จัดนโยบายเเละกระบวนการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพและวุฒิภาวะของผู้เรียนและจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ
    ๓. พัฒนาคุณภาพการฅศึกษาของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
         ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ  แนวทางการประเมินของ HYPERLINK "http://www.onesqa.ro.th/" สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณค่าการศึกษา
    ๔. เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
    ๕. เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง และระบบบริหารการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจตาม พรบ. พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข (ฉบับทีั่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมผู้ปกครอง และครู ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการนักเรียนชุมชน สถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
        ตลอดจนหัวหน้างานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน
    ๗. ระดมทรัพยากรจากบุคลากร ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมาใช้ในการจัดการพัฒนาการศึกษา
    ๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม และศักยภาพเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงา่นให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครู
    ๙. ปรับปรุงกฏระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายอำนาจและการบริหารโดยใช้โรงเรียน
         เป็นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
    ๑๐. จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน และผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมทันเวลา
    ๑๑. มุ่งเน้นการจัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๑๒. พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบคมนาคม ระบบสารธารณูปโภคให้มีความพร้อมสะดวกปลอดภัย