โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ต. บ้านเป้า อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

 ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑   มิถุนายน ๒๕๑๙ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามจัดตั้ง เริ่มแรกโรงเรียนอาศัย
ที่ทำการสุขาภิบาลเก่า ทางทิศตะวันตกของสถานีอนามัย ตำบลบ้านเป้า   ต่อมาในปีเดียวกันได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ของหมู่บ้าน
รวมเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา
             โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเป็นแบบอาคารเรียนชั่วคราว ตัวอาคาร ประกอบด้วยเสาและหลังคา    ยังไม่มีฝากั้นห้อง สร้างโดยเงินบริจาคของประชาชน
และ ผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือ และ ช่วยเหลือจากสมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิิ (นายทองอินทร์  สุหญ้านาง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี ข้าราชการ เป็นอย่างดี
            วันเปิดเรียนวันแรก คือ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ โดยได้รับความร่วมมือจากศึกษาธิการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (นายวิมล   นันทเมธินทร์) และผู้ช่วยศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิในขณะนั้น
             ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน  ๔๑ คน ห้องเรียน จำนวน ๒ ห้องเรียน จัดการเรียนแบบสหศึกษาครูใหญ่คนแรกคือ นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน อาคารแบบถาวรแบบ ๑๐๖ ต.จำนวน ๑ หลัง ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง      
            
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) รุ่น ๑ และเริ่มใช้หลักสูตรของ มพช.ตั้งแต่บัดนั้น
             ปลายปีการศึกษา ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษา ได้ย้าย นายโกมล   เศรษฐชวาลวงษ์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางบุษบาภรณ์   สิงห์ด้วง
รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๐
             วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษา ได้สั่งให้ นายถาวร  ชัยจักร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นายถาวร  ชัยจักร ได้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชัยสิทธิ์   มณีเนตร รักษาการแทน ต่อมา นายชัยสิทธิ์   มณีเนตร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

             ปีเดียวกัน นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ นายถาวร ชัยจักร ได้กลับจากลาศึกษาต่อ
มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาตามเดิม

             ปีการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
             วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายถาวร ชัยจักร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
             ปีการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นายชัยณรงค์ ภุมิชัยโยธิน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จนถึง 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ นายชัยณรงค์   ภูมิชัยโยธิน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
            
ีงบประมาณ ๓๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.จำนวน ๑ หลัง
             ปีการศึกษา ๒๕๔๓ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้  นางสาวแสงดาว   คงนาวัง   มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

             ปีการศึกษา ๒๕๔๕ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้ นายปัญญา   เพียพิมเพิ่ม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จน
ถึงปัจจุบัน
             เดิอนตุลาคม ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับบริืจาคอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง จากคุึณไชย ณ ศิลวันต์ และ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๖๗๖ ชุด
จาก คุณวิชัย เบญจรงคกุล
             ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑,๒,๓ ได้จัดพิธีส่งมอบ
รับมอบการถ่ายโอนภารกิจของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การก่อสร้างอาคาร
           
ปีที่สร้างอาคาร
    ประเภทอาคาร    
พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ๑๐๖ ต จำนวน ๑ หลัง
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๒๖
ได้รับการคัดเลือกให้เข้า โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช ๒) รุ่นที่ ๑ ได้รับงบประมาณในการจัดสร้าง อาคารเรียนถาวรแบบ CS213A จำนวน ๑ หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง และโรงฝึกงาน ๒ หลัง และเริ่มใช้หลักสูตรของ โรงเรียน มพช ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
อาคาร ๑๐๖ ต
สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๔๙
ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณไชย ณ ศิลวัณ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น
๑๕ ห้องเรียน จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท
           
      ทำเนียบผู้บริหาร  
     
 
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๓๐ นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์ ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. ๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๓๕ นายถาวร ชัยจักร อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๓ นายชัยณรงค์ ภูมิชัยโยธิน อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๕ นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๔ นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปีปัจจุบัน นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
อาคารโรงฝึกงาน
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
อาคารเรียนกึ่งถาวร
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
   
     
อนุสรณ์รวมใจ ชาวฟ้า-แสด ครบรอบ ๓๐ ปี
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
  อาคาร ๓๑๘ ล
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕
  อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 
อาคารภูนกแซว
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

Copyright © 2004. All rights reserved.
Contacowered by Paowit