<<...กลับหน้าแรก   <<...แผนการจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
 
         
นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
ครู (ครูชำนาญการ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
             
                             
 
 
 
สิบเอกสมชาย สุขเกษม
ครู (ครูชำนาญการ)
นายชวลิต ผุยม่อง
ครูผู้ช่วย
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง
ครู