<<..กลับหน้าแรก

 

นายพระเวช คงสุริยะ
ครู(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายกรกฤต ธิราชรัมย์ 
ครู(ชำนาญการ)

นางจิตรา วิเศษชาติ
ครู(ชำนาญการ)

นางชวลิตร์ สุวรรณ์
ครู(ชำนาญการพิเศษ)

นายสุจิต เพ็งพูน
ครู(ชำนาญการ)

นางสาวฐานิตา เบ็ญจะปัก
ครู

นางลัดดา คำจัตุรัส
ครู