โรงเรียนบ้านส่องนางใย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ร่วมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙ คลิ๊ก


กิจกรมรับมอบทุนการศึกษา
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๖
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๙ คลิ๊ก


กิจกรรมวันอาเซียน
วันที่ ๘ ส.ค. ๕๙ คลิ๊ก

กิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ส.ค. ๕๙ คลิ๊ก

กิจกรมวันเข้าพรรษา
ที่วัดป่าบ้านเป้า(ธ)
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ คลิ๊ก

ประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘ คลิ๊ก

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภูนกแซว
ครั่้งที่ ๒๓
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๘ คลิ๊ก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ คลิ๊ก

กิจกรรมปักดำวันแม่เกี่ยวันพ่อ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา
ณ แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
           วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ คลิ๊ก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
      วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
ลิ๊ก

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ คลิ๊ก

โครงการอบรมแกนนำเยาวชน
ด้านสาธารณสุข
ณ หอประชุมโรงเรียน
คลิ๊ก


โครงการหยาดโลหิต เพื่อชีวิตผู้ป่วย
ถวายเป็นพระราชกุศล
ณ หอประชุมโรงเรียน คลิ๊ก


โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ยินดีต้อนรับ
นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คลิ๊ก


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๕๗ คลิ๊ก


โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ คลิ๊ก

โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ คลิ๊ก

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ คลิ๊ก

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คลิ๊ก

รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗
คลิีก

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ คลิ๊ก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม   ๒๕๕๗ คลิ๊ก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คลิ๊ก

กิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด
บ้านเป้าเกมส์ ครั้งที่ ๓๗
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิ๊ก


นางสาวสายสุดา ศิลคุณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
ได้ประเมินนักเรียนพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ คลิ๊ก

สืบสานประเพณีวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิ๊ก

กิจกรรมวันเด็ก
ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเป้า
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
คลิ๊ก

กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
"บ้านเป้าวิทยากอล์ฟคัพ"ครั้งที่ ๑๐
ณ สนามกอล์ฟเขื่อนจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ คลิ๊ก


กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
คลิ๊ก

 

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิ๊ก


กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ คลิ๊ก

กิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ยิ้มรับปีใหม่ ๒๕๕๗
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
คลิ๊ก

 คณะครูและนักเรียนร่วม กิจกรรม
วันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ คลิ๊ก

รายละเอียดการคัดสรรผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ของ ส.บ.ม.ท. ๒๕๕๕ คลิ๊ก


โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ คลิ๊ก
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คลิ๊ก
คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมนิเทศงานประกันคุณภาพ ฯ
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คลิ๊ก
กิจกรรม"วันรักโรงเรียน"
(เปิดประตูรับน้องท่องวิชาการ)
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คลิ๊ก
 คณะครูและนักเรียนร่วม กิจกรรม
วันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ คลิ๊ก
กิจกรรมผ้าป่าอนุสรณ์รุ่น
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คลิ๊ก
คณะครู ร่วมกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คลิ๊ก
คณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช
ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคคลิ๊ก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (ICT)
ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๕
รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก

 คณะครูและนักเรียนร่วม กิจกรรม
ทำบุญประจำปีโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ คลิ๊ก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิ๊ก

คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมไหว้ครู
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิ๊ก

งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕
๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า คลิ๊ก


พิธีมอบประกาศนียบัตร
และอำลาฟ้าแสด ม.๓,ม. ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คลิ๊ก


จกรรมผูกพันสายใย สร้างสายสัมพันธ์
๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนกวางโจรศึกษา คลิ๊ก

โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
๒๓ มีนาคม   ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภา ฯ คลิ๊ก


วันคริสต์มาส
๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔
ณ หอประชุมโรงเรียน คลิ๊ก


จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
"บ้านเป้าวิทยากอล์ฟคัพ ครั้งที่ ๘"
เมื่อ วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก


กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก


กิจกรรมไหว้ใหญ่ประจำปี
(ไหว้ศาลพระพรหม)
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คลิ๊ก
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า
จัดอบรมนักเรียนแกนนำใน
โครงการเยาวชนสาธารณสุข
เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนและชุมชน
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะครู นักเรียน ร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียน
ประชาชน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ร่วมกัน บริจาคโลหิต
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะครู ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือกตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ส.ค.๕๔
และ ๓-๔ ก.ย. ๕๔ คลิ๊ก

ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติ คณะครู
และนักเรียนที่ได้รับทุน
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
และประชุมผุ้ปกครองชั้นเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะครู นักเรียน
และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขัน
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสกลทวาปี 
ศึกษาดูงานการประเมินภายน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
คลิ๊ก

คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ หอประชุมโรงเรียน คลิ๊ก

นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อ วันที่ ๖ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
(อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๒)
   เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔
ณ  หอประชุมโรงเรียน คลิ๊ก

 

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ คลิ๊ก

 

 

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ คลิ๊ก


คณะครูและนักเรียนร่วมกัน
รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  คลิ๊ก


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
(อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๔)
   เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔
ณ  หอประชุมโรงเรียน คลิ๊กคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม
วันต้นไม้แห่งชาติ ๒๕๕๔
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  คลิ๊ก

คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญ
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
ณ  หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ คลิ๊ก

 

กิจกรรมค่าย พัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๔ คลิ๊ก

 

คณะครู และนักเรียนร่วม
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
รุ่นพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒๔ เม.ย - ๑ พ.ค. ๕๔ คลิ๊ก

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและอำลาฟ้าแสด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ คลิ๊ก

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเขาเขียว คลิ๊ก


ร่วมกิจกรรม
ขบวนแห่งานพระไกรสิงหนาท
และ พิธีเปิดงานพระไกรสิงหนาท
ประจำปี ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม

ร่วมประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔
ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๕๔
ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อารยธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
, ปราสาทเมืองต่ำ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อสมทบสร้างอาคารอำนวยการ
สนามกีฬาโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

คณะครูนำนักเรียน
ไปประกอบพิธี
ในวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๕๔

ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘
“เวสสุวัณเกมส์”
ณ สนามกีฬา จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๕๔
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๕๔
ภาพกิจกรรม


โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬากอล์ฟ
"บ้านเป้าวิทยากอล์ฟคัพ ครั้งที่ ๗"
ภาพกิจกรรม ผลการแข่งขัน

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ยิ้มรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ่
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๕๓

ภาพกิจกรรม

ร่วมการแข่งขันกีฬา
สถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)
ครั้งที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม
แข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ”
ประจำปี ๒๕๕๓
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว    
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมรวมพลัง
เด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก
ครั้งที่ ๕
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

ครูและนักเรียนร่วม กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ภาพกิจกรรม

คณะครูร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ภาพกิจกรรม


ครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาด
เพื่อพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ภาพกิจกรรม

รับมอบสิ่งของ
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จากคณะผู้ปกครองนักเรียน
คณะครู นักเรียน และ
ผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
"ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" ครั้งที่ ๒๘
ประจำปี ๒๕๕๓
ณ สนาม กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

พิธีิทอดกฐินสามัคคีอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ถวาย(จตุปัจจัย/ไทยธรรม) 
ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

ครูและนักเีรียนร่วมกิจกรรม
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
ณ บึงหนองฉิม เทศบาลตำบลบ้านเป้า
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม
พิธีรับมอบ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
จากนายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์
นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม
รับมอบสิ่งของ
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จากคณะผู้ปกครองนักเรียน
คณะครู นักเรียน และ
ผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม

คณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการสอนเสริม (ติว O-NET)
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
ณ หอประชุม
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
ภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบรางวัล
การประกวดประดับธงชาติ
โครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
เมื่อวัน ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการ 
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 
เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม
“มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค
เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๓ -๑ ส.ค.๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภูนกแซว
ครั้งที่ ๑๘  ประจำปี ๒๕๕๓
ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม  ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด
บ้านเป้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา
และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน    ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬาฟุตซอล และ
จับฉลากรางวัลทายผล
การแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัล
จากการตอบปัญหาหนังสือพิมพ์
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
และสวนสนาม
เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
ประจำปี ๒๕๕๓
ณ บริเวณหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม
วันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน    ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
ประจำปี ๒๕๕๓
ณ บริเวณหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมตรวจปัสสาวะ นักเรียน
เพื่อตรวจสารเสพติด
ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๘๔ พรรษา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 

ณ หอประชุมโรงเรียน
เ้มื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม


คณะครู นักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพิธีตั้งศาลพระพรหม
และศาลตา-ยาย
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรมคณะครู โรงเรียนโนนกอกวิทยาและ
ศูนย์พัฒนางานวิชาการ
เครือข่ายเบญจพัฒน์ ร่วมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาพอเพียง
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 ณ หอประชุมโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ภาพกิจกรรมคณะศิษย์เก่า - คณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม
พัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อ วันที่ ๔  เม.ย . ๕๓
ภาพกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่
เมื่อวันที่ ๓-๔  เม.ย. ๕๓
ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ วันที่ ๑-๒  เม.ย. ๕๓
ภาพกิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ ๓
, ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่
เมื่อ วันที่
๒๖  มี.ค. ๕๓
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบำเหน็จณรงค์
ศึกษาดูงาน
"สถานศึกษาพอเพียง"
เมื่อ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๓


<<..ภาพกิจกรรม

พิธีมอบอาคารที่ทำการ
สภ.บ้านเป้า
เมื่อ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม

จังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า
เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๕๓


<<..ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓


<<..ภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ
"วันรักโรงเรียน"
เมื่อ วันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อ วันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม

โครงการร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคม
ร่วมกตัญญูแผ่นดินเกิด
เมื่อ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม

กษเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓


<<..ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม


โครงการบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่
ด้วยรถโมบาย
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

<<..ภาพกิจกรรม

คณะครู - นักเรียน ชาว ฟ้า-แสด
จัดกิจกรรมรวมน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ


<<..ภาพกิจกรรม


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๒
สอบ O-NET
ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

<<...ภาพกิจกรรม

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
<<..ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สำรวจอาคารเรียน

<<...ภาพกิจกรรม"กิจกรรม โครงการพลิกดินสู่ดาว"

<<..ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และข้อสอบอิงมาตรฐาน

<<...ภาพกิจกรรมงานแต่งงานคุณครูพระเวช คงสุริยะ

<<..ภาพกิจกรรม

 "ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา"

<<..ภาพกิจกรรม

 "ประเพณีลอยกระทง 2552ิ "

<<..ภาพกิจกรรม"การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบทุนการศึกษา "

<<..ภาพกิจกรรมงานแต่งงานคุณครูธีระศักดิ์ อาจผักปัง

<<..ภาพกิจกรรม"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ "

<<..ภาพกิจกรรมคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญ ตักบาตร

<<..ภาพกิจกรรม

 

"วันต่อต้านยาเสพติด"

<<..ภาพกิจกรรมประชุมครูประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

<<..ภาพกิจกรรม"อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชั้น ม.๒ และ ม.๔ "

<<..ภาพกิจกรรม


ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทนักกีฬา
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ศรีลำดวนเกมส์

<<..ภาพกิจกรรม"อบรมนักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด "

<<..ภาพกิจกรรม


งานเลี้ยงรับขวัญน้องอาร์ตี้

<<..ภาพกิจกรรม


"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำเดือน "

<<..ภาพกิจกรรมครูใหม่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาพบนักเรียน

<<..ภาพกิจกรรม"วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ "

<<..ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรม วันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

<<..ภาพกิจกรรม

 

"สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๔ "

<<..ภาพกิจกรรม

 


 จำนวนผู้เยี่ยมชม


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยม

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
138 ม. 8 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ 044-866048 , โทรสาร 044-866048 ต่อ 13
E-mail :: : paowit30@hotmail.com

E-mail :: Webmaster