นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมยุรี เฮมโนนทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชการ

สิบเอกสมชาย สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสิริวัฒน์ มาศศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิ/วิชาเอก
1
นายชูศิลป์
ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
2
นายสมชาย
ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/ กศ.ม.ภาษาไทย,กศ.ม.การบริหารการศึกษา
3
นางสาวจรรยาพร
ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/กษ.ม.การบริหารการศึกษา,กศม.ชีววิทยา
4
นางชวลิตร์
สุวรรณ์
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.บรรณารักษ์
5
นางมยุรี
เฮมโนนทอง
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ดนตรี
6
นางสุนทรา
สีดามุย
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7

นายวรเชษฐ์

จิตรพิไล

ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)

ปริญญาตรี / ค.บ.ชีววิทยา

8
นางกนกพร
นันทเมธินทร์
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
9
นายไพฑูรย์
ฤทธิ์ไธสง
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ศษ.บ.บริหารการศึกษา
10
สิบเอกสมชาย
สุขเกษม
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.พลศึกษา
11
นายสิริวัฒน์
มาศศรี
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / กศ.บ.สังคมศึกษา
12
นางคนึงนิจ
สุขเกษม
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
13
นายทวีศักดิ์
สีดามุย
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
14
นายนิติศักดิ์
ยศพิทักษ์
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ฟิสิกส์
15
นายศราวุธ
กัณหา
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
16
นายฤทธิชัย
วิเศษชาติ
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาโท/ เคมีสำหรับครู
17
นายณัฐวุฒิ
สะกิจ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
18
นางจุฑาวดี
หลั่นแอ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
19
นางสาวต้องตา
เมฆฉาย
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ชีววิทยา
20
นางจิตรา
วิเศษชาติ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ศ.ศบ.คอมพิวเตอร์
21
นายพระเวช
คงสุริยะ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
22
นางสาวธัญญารัตน์
เกื้อหนุน
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
23
นายสุริยนต์
ลบบำรุง
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
24
นายสมรภูมิ
สุขสำราญ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ว.ทบ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์
25
นางสาววัฒนา 
สระสิริ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท / วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
26
นางสาวยุวลี
โพยนอก
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
27
นางสาวพิมพ์ชนก
มณีทัพ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
28
นายกรกฤต
ธิราชรัมย์
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
29
นางสาวปาณิศา  
ไชยคง
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
30
นางมัณฑนา  เพียพิมเพิ่ม
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาโท/กษ.ม.การบริหารการศึกษา
31
นายสุจิต  เพ็งพูน
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.เกษตรกรรม
32
นางยุภา
ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
33
นางสาวนุจนาจ
ขุนาพรม
ครู
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
34
นายอธิคม
จำปามูล
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.พลศึกษา
35
นางลัดดา
คำจัตุรัส
ครู
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
36
นางสาวจิรสุดา
วงศ์ดี
ครู
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
37
นางสาวกมลวรรณ
ผลธุระ
ครู
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
38
นางสาวณัฐชานันท์
เจริญสินพงษ์
ครู
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
39
นายทศพล
ศิลาเกษ
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
40
นางสาวฐานิตา
เบ็ญจะปัก
ครู
ปริญญาโท / ค.บ.คหกรรม
41
นางสาวทัศนีกร
อุดมรักษ์
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
42
นางสาวอิสราพร
งามผ่อง
ครู
ปริญญาตรี / ศศ.บ.ภาษาจีน
43
นางสาวพรทิพย์  เศษวิกา
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
44
นางธิดา  กาลภูธร
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
45
นายภีชภัช  อ่วมเกิด ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี / ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
46
นายคมสันต์  บุญพบ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
47
นายไกรสิทธิ์  ทานะมะ
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
48
นางสาวณัฐพร สำราญรื่น
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
49
นายพายุ  แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.นาฎศิลป์
50
น.ส.เบญจมาศ  อามาตมนตรี
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.นาฎศิลป์
51
นางสาววิภารัตน์  ขจรนาม
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
52
ครูต่างชาติ
ครูอัตราจ้าง
53
นางสาวนิ่มนวล
ลาภทวี
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป
54
นางดวงจันทร์
สิงหะ
ลูกจ้างทั่วไป/คนสวน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
55 นายสุ่ม สถิตเป้า
ลูกจ้างทั่วไป/คนสวน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
56
นายสำราญ
คลังภูเขียว
พนักงานขับรถยนต์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
57
นายประสาท  ลาภภิญโญ
ลูกจ้างทั่วไป/คนสวน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย