นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมชาย ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมยุรี เฮมโนนทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชการ

สิบเอกสมชาย สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสิริวัฒน์ มาศศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิ/วิชาเอก
หมายเหตุ
1
นายชูศิลป์
ดอนเตาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/ กษ.ม.การบริหารการศึกษา
<<::Click
2
นายสมชาย
ลาภประโยชน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/ กศ.ม.ภาษาไทย,กศ.ม.การบริหารการศึกษา
<<::Click
3
นางสาวจรรยาพร
ศิลาโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท/กษ.ม.การบริหารการศึกษา,กศม.ชีววิทยา
<<::Click
4
นางประยูร
คชสาร
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ศษ.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
5
นางชวลิตร์
สุวรรณ์
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.บรรณารักษ์
<<::Click
6
นางมยุรี
เฮมโนนทอง
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ดนตรี
<<::Click
7
นางสุนทรา
สีดามุย
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
<<::Click
8
นางสมควร
สุขสำราญ
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ป.กศ.สูง / ภาษาไทย
<<::Click
9

นายวรเชษฐ์

จิตรพิไล

ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)

ปริญญาตรี / ค.บ.ชีววิทยา

<<::Click

10
นางกนกพร
นันทเมธินทร์
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
<<::Click
11
นายไพฑูรย์
ฤทธิ์ไธสง
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ศษ.บ.บริหารการศึกษา
<<::Click
12
สิบเอกสมชาย
สุขเกษม
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.พลศึกษา
<<::Click
13
นางลักขณา
บุตรยุทธ
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
14
นายสิริวัฒน์
มาศศรี
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / กศ.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
15
นางคนึงนิจ
สุขเกษม
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
<<::Click
16
นายทวีศักดิ์
สีดามุย
ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
<<::Click
17
นายนิติศักดิ์
ยศพิทักษ์
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ฟิสิกส์
<<::Click
18
นายศราวุธ
กัณหา
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.ฟิสิกส์
<<::Click
19
นายฤทธิชัย
วิเศษชาติ
ครู(ครูชำนาญการ)
ปริญญาตรี / ค.บ.เคมี
<<::Click
20
นายณัฐวุฒิ
สะกิจ
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
<<::Click
21
นางจุฑาวดี
หลั่นแอ
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
22
นายธีรศักดิ์
อาจผักปัง
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.ศิลปะ
<<::Click
23
นางสาวต้องตา
เมฆฉาย
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.ชีววิทยา
<<::Click
24
นางจิตรา
วิเศษชาติ
ครู
ปริญญาตรี / ศ.ศบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
<<::Click
25
นายพระเวช
คงสุริยะ
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
<<::Click
26
นางสาวธัญญารัตน์
เกื้อหนุน
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
<<::Click
27
นายสุริยนต์
ลบบำรุง
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
<<::Click
28
นายสมรภูมิ
สุขสำราญ
ครู
ปริญญาตรี / ว.ทบ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์
<<::Click
29
นางสาววัฒนา 
สระสิริ
ครู
ปริญญาโท / วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

<<:: Click

30
นางสาวยุวลี
โพยนอก
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
<<:: Click
31
นางสาวพิมพ์ชนก
มณีทัพ
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
<<:: Click
32
นายกรกฤต
ธิราชรัมย์
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.อุตสาหกรรม
<<:: Click
33
นางสาวอัมรินทร์
เกื้อหนุน
ครู
ปริญญาตรี / วท.บ.เกษตรศาสตร์
<<::Click
34
นางสาวปาณิศา  
ไชยคง
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
<<:: Click
35
นางยุภา
ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
<<:: Click
36
นางสาวนุจนาจ
ขุนาพรม
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.คณิตศาสตร์
<<:: Click
37
นายอธิคม
จำปามูล
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.พลศึกษา
<<::Click
38
นางลัดดา
คำจัตุรัส
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.เกษตรกรรม
<<::Click
39
นางสาวจิรสุดา
วงศ์ดี
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.แนะแนว
<<::Click
40
นางสาวกุลรัศมิ์
ผานิล
ครู
ปริญญาตรี / ค.บ.พลศึกษา
<<::Click
41
นางสาวกมลวรรณ
ผลธุระ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี /ค.บ. ภาษาอังกฤษ  
<<::Click
42
นางสาวอัจฉรา
ป้องศรี
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
43
นางสาวณัฐชานันท์
เจริญสินพงษ์
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.ชีววิทยา
<<::Click
44
นายทศพล
ศิลาเกษ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.สังคมศึกษา
<<::Click
45
นางสาวอุไร
แก่นสัย
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.นาฏศิลป์
<<::Click
46
นางสาวฐานิตา
เบ็ญจะปัก
ครูผู้ช่วย
ปริญญาโท / ค.บ.คหกรรม
<<::Click
47
นางสาวทัศนีกร
อุดมรักษ์
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ
<<::Click
48
นางสาวอิสราพร
งามผ่อง
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ศศ.บ.ภาษาจีน
<<::Click
49
นายกำฟ้า
ขวัญสำราญ
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
<<::Click
50
นางสาวยุคลธร
ศิลมั่น
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
<<::Click
51
นางสาวฐิตินันท์
ลบบำรุง
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาไทย
<<::Click
52
ครูต่างชาติ
53
นางสาวนิ่มนวล
ลาภทวี
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป
<<::Click
54
นางดวงจันทร์
สิงหะ
แม่บ้าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
<<:: Click
55
นายอาทิตย์
สิงหะ
คนสวน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<::Click
56
นายสำราญ
คลังภูเขียว
พนักงานขับรถยนต์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<::Click
57
นายวิโรจน์
พูนจันทร์
นักการภารโรง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<::Click
58
นายณัฐกร
ลาภประเสริฐ
คนสวน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<<::Click