คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา


นายสมพงษ์ ศิริชัย
ประธานกรรมการ

   

นายชูสิลป์ ดอนเตาเหล็ก
รองประธานกรรมการ

 

นายปราโมทย์ โสมีชัย
รองประธานกรรมการ

   

นายสิริวัฒน์ มาศศรี
ประชาสัมพันธ์

 

ด.ต.ชูศักดิ์ สุทธิอาจ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

นางลักขณา บุตรยุทธ
เหรัญญิก

 

นางมยุรี เฮมโนนทอง
นายทะเบียน

             

นางประยูร คชสาร
ปฎิคม

 

นางสใบ สุดมั่งมี
ผู้ช่วยปฏิคม

 

ด.ต.วรัญญู แนวสุภาพ
กรรมการ

 

นายจิระ สวัสดิรักษ์
กรรมการ

             

นางเตือนใจ กองอ่อน
กรรมการ

 

นางสมควร สุขสำราญ
กรรมการ

 

นายสมชาย ลาภประโยชน์
กรรมการและเลขานุการ

 

นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ