คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ดาบตำรวจเสกสันต์ หาชัยภูมิ
ประธานกรรมการ


   

นายชูสิลป์ ดอนเตาเหล็ก
รองประธานกรรมการ

 

นายเกรียงศักดิ์ ฦาแรง
รองประธานกรรมการ

   

นางสาวอัจฉรา ป้องศรี
ประชาสัมพันธ์

 

นางรัตนา เรือนมงคล
กรรมการ

 

นางลักขณา บุตรยุทธ
เหรัญญิก

 

นายสมรภูมิ สุขสำราญ
นายทะเบียน

             

นายวิภูษิต ศรีอุดร
กรรมการ

 

นางสใบ สุดมั่งมี
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

นางบัวทอง นนทะศรี
กรรมการ

 

นางสาวอิสราพร งามผ่อง
ปฏิคม

             

นางสาวกิตติการต์ นามวิจิตร
กรรมการ

 

สิบเอกสมชาย สุขเกษม
กรรมการ

 

นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ
กรรมการและเลขานุการ

 

นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ