เศรษฐกิจพอเพียง

บนเส้นทางต่างวิถี

อุ่นไอพอเพียง

วัยใสหัวใจพอเพียง

โรงเรียนทอฝัน

ชุมชนเป็นสุข


โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
งานสวนพฤกษาสตร์โรงเรียน
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน


เป็นวิทยากรขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา คลิ๊ก

เป็นวิทยากรขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ณ โรงเรียนโคกสะอาดวิ่ทยา คลิ๊ก


ร่วมพิธีสถาปนาลูกเสิอ
ณ ร.ร.บ้านเป้าสำราญไชยวิทยา คลิ๊ก

โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต
เพื่อชีวิตผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมกับ รพ.ภูเขียยวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ คลิ๊ก


งานวิจัย เรื่องรปแบบการบริหารจัดหการโรงเรียน
ศนย์การเรียนร้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผ้วิจัย
นายศิลป์ ดอนเตาเหล็ก คลิ๊ก


งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนร้
โดยใ ารเรียนร ู้แบบสืบเสาะ
ผ้วิจัย
นางกนกพร นันทเมธินทร์ คลิ๊ก


ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน


มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ASEAN Mini Book

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium