เศรษฐกิจพอเพียง

บนเส้นทางต่างวิถี

อุ่นไอพอเพียง

วัยใสหัวใจพอเพียง

โรงเรียนทอฝัน

ชุมชนเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
งานสวนพฤกษาสตร์โรงเรียน
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
ตามโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


- กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2562 คลิ๊ก
- กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 คลิ๊ก

- กิจกรรมวันประกวดแดนซ์เซร์ไซด์ ประจำปี 2562 คลิ๊ก
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คลิ๊ก

เรื่อ งานวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้วิจัย นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ คลิ๊ก

-การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
ผู้วิจัย
นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ คลิ๊ก
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนเครือข่าย
ผู้วิจัย นายพระเวช คงสุริยะ คลิ๊ก
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจัย นางจิตรา วิเศษชาติ คลิ๊ก
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัย นายสมรภูมิ สุขสำราญ คลิ๊ก
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพื่้นฐาน
ผู้วิจัย นางสาวต้องตา เมฆฉาย คลิ๊ก
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย นายสุริยนรต์ ลบบำรุง คลิ๊ก
เรื่อง รายงานการใช้ชัุดการสอน
ผู้วิจัย นางจุฬาวดี หลั่นแอ คลิ๊ก
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ทางการเรียน
ผู้วิจัย นางสาวยุวลี โพยนอก คลิ๊กมารู้จักอาเซียนกันเถอะ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ASEAN Mini Book

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium