เศรษฐกิจพอเพียง

บนเส้นทางต่างวิถี

อุ่นไอพอเพียง

วัยใสหัวใจพอเพียง

โรงเรียนทอฝัน

ชุมชนเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
งานสวนพฤกษาสตร์โรงเรียน
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
ตามโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 คลิ๊ก
-กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ วันรักโรงเรียน คลิ๊ก
-กิจกรรมเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลบ้านเป้า คลิ๊ก
-กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และ อาชีพ คลิ๊ก

งานวิจัย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Method : 5E) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต
ผ้วิจัย นางสาวพิมพ์ชนก มณีทัพ คลิ๊ก
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชางานเขียนแบบ (เพิ่มเติม)
โดยใช้วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
ผู้วิจัย นายกรกฤต  ธิราชรัมย์ คลิ๊ก
-การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาเคมีพื้นฐา

เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4
ผู้วิจัย นางสาววัฒนา สระสิริ คลิ๊ก

เรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23102
ผู้วิจัย นางสาวปาณิศา ไชยคง คลิ๊กมารู้จักอาเซียนกันเถอะ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ASEAN Mini Book

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium